statni-dluhopisy.png


Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli, je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z nich plynoucích, to vše k předem určeným datům. Tyto cenné papíry vydávají zejména státy, samosprávné celky nebo firmy, které si tak od investorů půjčují potřebný kapitál. Investoři po skončení doby splatnosti dostanou zpět vložené prostředky zvýšené o úroky za poskytnutou půjčku. I zde lze provést diverzifikaci a investici rozložit do několika typů dluhových cenných papírů podle doby jejich splatnosti, podle typu úročení či dle druhu emise.

PŘEDSTAVENÍ EMISE

Formou nákupu dluhopisu FAVEA Europe s.r.o. si Vám dovolujeme nabídnout spoluúčast na financování výroby nových pharmaceutickych produktů pro český i celosvětový trh.

Emisní podmínky dluhopisů