KOMPLEXNÍ INŽENÝRING

Inženýring zahrnuje široké spektrum služeb, určených pro řešení úkolů, vznikajících v různých etapách organizace výroby a její následného fungování. Konečná cíl inženýringu spočívá v hledání způsobu minimalizace nákladů a lhůt při realizaci různých druhů byznys-projektů.

Předmětem inženýringu je intelektuální činnost, směrovaná na organizaci spolupráce účastníků, tvořících objekt, produkt, proces. Základní úlohou inženýringu je organizace projektování, konzultování, konstruování, výstavby a programování.

Druhy inženýringu od FAVEA

Komplexní inženýring zahrnuje soubor služeb pro organizaci spolupráce účastníků procesu realizace objektu, inženýrskou a konzultační činnost v každé fázi vývoje projektu včetně výběru moderních komponent inženýrských systémů, technologického zařízení a bezprostředně výrobní technologie, proškolení personálu, kolaudaci „na klíč“.

Stavební inženýring zahrnuje činnosti spojené s výstavbou průmyslového objektu včetně optimalizace procesů projektování, výstavby, financování, nákupu a dodání potřebných materiálů a zařízení. 

Inženýring pro již zprovozněné objekty zahrnuje inženýrské služby pro zdokonalení celého výrobního procesu nebo jeho součásti pomoci vylepšení existujících technologických postupů, nových řešení a proškolení personálu. 

Projektování

Projektování jako součást inženýringu ve stavebnictví se skládá z následujících etap:

 • analýza technického zadání, vyhodnocení rizik a hledání optimálních koncepčních řešení v souladu s představami zákazníka a platnými normativy;

 • autorský dozor nad realizací projektových řešení.  

 • zpracování tzv. „realizační dokumentace“ na základě schváleného projektu, navrženého FAVEA nebo jinou odbornou organizaci;

 • obhájení projektových řešení při posouzení (expertize) dokumentace;

 • zpracování části nebo celku projektové dokumentace podle projektového zadání. Při zpracování projektů FAVEA se řídí jak závaznými národními standardy území, na které se objekt nachází, tak i evropskými a americkými standardy, pokud to vyžaduje specificita objektu;

 • organizace inženýrského průzkumu, pokud nebyl proveden dříve;

 • určování jednotlivých etap a harmonogramu projektování;

Výstavba

V průběhu výstavby z hlediska inženýringu je nutné zajistit nejlepší koordinaci prací na každé etapě:

 • zařizování stavebního povolení;

 • rozpracování stavebního harmonogramu;

 • příprava tendrové dokumentace;

 • uzavření dohod s organizacemi-subdodavateli a dodavateli materiálů a zařízení;

 • realizace přípravných prací (mimo staveniště a na staveništi);

 • organizace dodávek technologických zařízení, jejích certifikace (pokud je třeba), předkolaudační  a kolaudační zkoušky u výrobce a bezprostředně v místě exploatace;

 • stavebně-montážní práce, ke kterým patří:

základní stavební a speciální stavební práce a montáž inženýrských systémů;
stavební opravářské a restaurační práce;
kolaudační práce;
takelážní a montážní práce zaměřené na technologické zařízení;

 • dodržení zásad bezpečnosti práce;

 • zajištění stavební kontroly kvality odvedených prací, materiálů a konstrukcí;

 • vedení realizační dokumentace;

 • průběžné a komplexní zkoušky všech systémů a technologických zařízení;

 • zaškolení personálu;

 • předání prací a objektu zákazníkovi.

V případě potřeby a smluvní dohody zákazník může vykonávat část inženýringových funkcí samostatně nebo pomoci jiných organizací, působících jako technický zákazník nebo generální zhotovitel.

V oblasti farmaceutiky, biotechnologie a výroby zdravotnických prostředků přináší FAVEA komplexní inženýring objektů a technologických celků v souladu s pravidly GMP EU, FDA, ISPE a normativy, platnými na území RF.

Základní specializací FAVEA je navrhování a výstavba průmyslových objektů s náročnými vnitřními technologickými procesy, určených pro práci s aktivními farmaceutickými látkami, zdravotnickými potřebami za podmínek dodržení standardů bezpečnosti a čistoty.  

Komplexní inženýring FAVEA je zárukou vysoké spolehlivosti při exploataci navržených řešení. FAVEA garantuje stabilitu parametrů sofistikovaných technologických procesů určených pro vývoj, výrobu a kontrolu jakosti léčiv. Řešení FAVEA odpovídají náročným požadavkům na kvalitu, bezpečnost, ochranu životního prostředí a nabízejí vysoký podíl moderních postupů.

Farmaceutický průmysl, vysoké technologie a výroba zdravotnických prostředků jsou charakterizovány specifickými požadavky, které úspěšně řeší mezinárodní tým vysoce kvalifikovaných technologů FAVEA.

FAVEA nabízí zákazníkům optimální řešení, které jsou nejvýhodnějšími z hlediska plnění požadavků na výrobu, exploataci, výstavbu a ekonomii provozu, včetně minimalizace nežádoucích vlivů na životní prostředí. Veškeré projekty se zpracovávají za precizního dodržování specifických požadavků na výrobní parametry.  Propojením odborných znalostí a transferu technologií FAVEA poskytuje komplexní inženýring nejvyššího stupně jakosti.